REGULAMIN HIL-GAZ SQUASH

Dokonanie rezerwacji kortu lub  przebywanie na terenie HIL-GAZ Squash oraz korzystanie z jego usług jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu i zobowiązania do stosowania jego postanowień.

ZASADY OGÓLNE KLUBU:

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług HIL-GAZ Squash w Gnieźnie zwanego dalej Klubem.

Klub jest czynny 24 H

 1. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń pracowników klubu/pracowników Stacji Paliw HIL-GAZ ul. Wolności 50, 62-200 Gniezno.
 2. Dzieci do 12 roku życia mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką lub na odpowiedzialność swoich rodziców, lub pod opieką pełnoletnich opiekunów będących klientami Klubu. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów Klubu.
 3. Na terenie Klubu zabrania się wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, wnoszenia oraz używania narkotyków, sterydów i innych środków o podobnym działaniu, wstępu do Klubu pod ich wpływem, handlu i akwizycji, naklejania i pozostawienia reklam w Klubie, wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach na kort.
 4. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń.
 5. Klient ma możliwość przechowywania swoich rzeczy w udostępnionej szafce tylko na czas pobytu w Klubie.
 6. Aby skorzystać z szafki w szatni należy ustawić swój własny kod, pozwalający na uruchomienie mechanizmu zamka. Użytkownik zamyka szafkę poprzez wprowadzenie  kodu.
 7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową za zniszczenia majątku Klubu spowodowane jego działaniem.
 8. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione w klubie w tym za ich zgubienie lub uszkodzenie.
 9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach udostępnionych klientowi na czas pobytu w Klubie.
 10. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformujemy klientów.
 11. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
 12. W przypadku nieprzestrzegania zasad zawartych w Regulaminie Klubu, właściciel Klubu ma prawo do wykreślenia Klienta z listy bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi.
 13. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje Manager HIL-GAZ Squash.
 14. Klient posiada prawo do pisemnego odwołania się od decyzji do Właściciela HIL-GAZ Squash.
 15. Zaległe faktury VAT wystawia się w miesiącu wykupienia usługi, wyłącznie po okazaniu paragonu fiskalnego.
 16. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW DO SQUASHA ORAZ Z ZAJEĆ GRUPOWYCH:

 1. Korty do squasha czynne są 24 H i wynajmowane są na pełne godziny zegarowe.
 2. Dozwolone jest przedłużenie gry maksymalnie do 10 minut tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Podstawą do korzystania z kortów jest posiadanie karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty przed wejściem na kort. Opłaty za kort dokonać można bezpośrednio na Stacji Paliw HIL-GAZ, ul. Wolności 50, Gniezno gotówką, kartą kredytową oraz przelewem internetowym.
 4. Wysokość opłat za korzystanie z kortu do squasha podana jest w cenniku dostępnym na Stacji Paliw HIL-GAZ oraz na stronie www.hilgazsquash.pl
 5. Wstęp na kort dozwolony jest tylko w zamiennym obuwiu nie pozostawiającym śladów na powierzchni kortu – obuwie z tzw. podeszwą non-marking przeznaczone do sportów halowych. W przypadku niezastosowania zalecanego obuwia obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na kort, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany kort.
 6. Zabrania się wnoszenia na kort i pozostawiania na jego podłodze zegarków, butelek, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych przedmiotów mogących zanieczyścić lub zniszczyć kort, utrudniać grę lub powodować zagrożenie zdrowia graczy na korcie.
 7. W przypadku zniszczenia parkietu lub jego zabrudzenia poprzez korzystanie z niewłaściwego obuwia lub wnoszenia niedopuszczalnych przedmiotów klient ma obowiązek uregulować opłatę karną w wysokości 600 zł pokrywającą koszty usunięcia zniszczeń.
 8. Rezerwacji kortu można dokonać on-line na stronie: www.hilgazsquash.pl poprzez aplikację mobilną lub bezpośrednio na Stacji Paliw HIL-GAZ przy ul. Wolności 50 w Gnieźnie poprzez dokonanie wpłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 9. Rezerwacji kortu lub miejsca na zajęciach można dokonać w dowolnie wcześniejszym terminie za wcześniejszą całościową opłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 10. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.
 11. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry.
 12. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet oraz piłeczek
 13. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
 14. Ze względów bezpieczeństwa osoby do 18 roku życia mają obowiązek gry w okularach ochronnych. Osobom pełnoletnim również zaleca się ich stosowanie.
 15. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji kortu do squasha Klienta w wypadku turnieju lub innego wydarzenia, jak również z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany.
 16. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu Klubu.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETÓW ORAZ DOKONYWANIA STAŁYCH REZERWACJI:

 1. Stałej rezerwacji można dokonać tylko i wyłącznie po opłaceniu kortu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Karnety wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby. Ograniczone są 6 miesięcznym terminem ważności, a opłacony karnet nie podlega zwrotowi lub zamianie.

 

ZASADY ANULOWANIA REZERWACJI KORTÓW DO SQUASHA:

 1. Nie ma możliwości anulacji rezerwacji kortu. Jest możliwość przesunięcia rezerwacji na inny wolny termin.
 2. Nie pojawienie się w zarezerwowanym terminie nie zobowiązuje klubu do zwrotu Klientowi uiszczonej wcześniej opłaty.